Adviesrecht én doorvragen levert invloed op

Ondernemingsraden zijn niet altijd tevreden met hun invloed, maar soms is er wel degelijk reden voor tevredenheid. En succes moet je vieren.

In dit voorbeeld ontving een OR twee adviesaanvragen met reorganisaties in twee verschillende bedrijfsonderdelen. Hoewel pijnlijk viel er voor een van deze reorganisaties niet te ontkomen aan ingrijpende besluiten. De personeelsreductie werd nog hier en daar verminderd en er kwam dankzij vakbonden een fatsoenlijk sociaal plan. En vervolgens werd het overleg afgerond.

Maar de andere adviesaanvraag leidde tot gefronste wenkbrauwen. “Adviesrecht én doorvragen levert invloed op” verder lezen

Corona als peilstok in de werksituatie

Op allerlei terreinen laat de pandemie ons zien hoe we ervoor staan. In de maatschappij, in de politiek, in onze persoonlijke relaties, maar ook op ons werk.

Ondernemerschap versus lethargie

Een crisis als deze scheidt in meerdere opzichten de bokken van de geiten. Er zijn indrukwekkende voorbeelden van grote en kleine ondernemers die het roer omgooiden en hun bedrijf opnieuw uitvonden. Noodgedwongen, maar met overtuiging. Veel meer zien we een lethargische reactie waarbij hardnekkig wordt vastgehouden aan hoe het altijd is geweest en de belangrijkste strategische beslissing van de afgelopen maanden  aansluiting op het overheidsinfuus was.
Hoe er met de crisis wordt omgegaan zal naar mijn overtuiging ook veel zeggen over het succes op lange termijn, ook als de pandemie zal afzwakken.

“Corona als peilstok in de werksituatie” verder lezen

Eerste impressies van het onderzoek Medezeggenschap 2020

Tussen medio februari en medio april heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van Medezeggenschap anno 2020. Aan het onderzoek is deelgenomen door 143 OR-leden uit industriële en dienstverlenende bedrijven, uit de gezondheidszorg en de overheid. Aangezien de vragenlijst vanuit elke deelnemende OR door een of twee leden is ingevuld, vertegenwoordigt het onderzoek het beeld van minstens 75, maar vermoedelijk eerder 100 verschillende ondernemingsraden. Het onderzoek wordt dus ook niet beïnvloed door een beperkt aantal deelnemende ondernemingsraden met veel respondenten.

Beginnend met goed nieuws: ondernemingsraden signaleren op veruit de meeste punten eerder vooruitgang dan achteruitgang. Ik noem een aantal van die punten. “Eerste impressies van het onderzoek Medezeggenschap 2020” verder lezen

Wat ik in deze tijden zoal doe

Adviseurs en trainers van ondernemingsraden hebben plotseling bijna al hun werk zien verdampen. Heel begrijpelijk. En dat zal nog wel even zo blijven.
Wat doe ik zoal in deze bizarre tijden?
Eerst en vooral probeer ik de contacten met ondernemingsraden te onderhouden. Maar soms hebben die het even te druk voor contact. Sommige ondernemingsraden kan ik op afstand ondersteunen met advies over de maatregelen die aan hen worden voorgelegd. Een enkele OR adviseer ik over een ingrijpende adviesaanvraag die helemaal los staat van Corona.
Ten tweede volg ik de respons op mijn onderzoek; zie de berichten hieronder. Gelukkig zijn er mensen die bereid zijn om ook nu het onderzoek nog onder de aandacht te brengen. De respons staat iets boven de 130, maar nog steeds is extra respons wenselijk, in het bijzonder van vrouwen, jonge OR-leden en vanuit Overheid, Gezondheidszorg en Financiële dienstverlening.
En ten derde ben ik begonnen aan twee boeken die ik al langere tijd had willen schrijven. De eerste als compacte leidraad bij de Wet op de ondernemingsraden, de tweede als een praktische gids op allerlei terreinen waar OR-en mee te maken hebben. Wordt vervolgd.

Het ga iedereen goed. En doe vooral een beroep op mij als ik klankbord kan zijn bij lastige afwegingen waar uw OR mee te maken krijgt. Via wigboldus@consultraining.nl of 06-20367060.

De toegevoegde waarde voor de SE OR en de OR – reactie van Anne-Marie Erkes

Reactie van Anne-Marie Erkes (voorzitter OR van equensWorldline en van de SE OR equensWorldline) op de presentatie ‘Een OR die echt iets toevoegt’ in theetuin 17 juni 2019

Als voorzitter van de OR Nederland en de SE OR zie ik de Nederlandse situatie gesteund door de WOR maar ook de Europese situatie gesteund door een agreement. De toegevoegde waarde voor zowel de SEOR als de OR NL ligt in lijn met de speerpunten: werkgelegenheid en medewerker tevredenheid. Dit altijd bekijkend in de balans met het bedrijfsbelang. “De toegevoegde waarde voor de SE OR en de OR – reactie van Anne-Marie Erkes” verder lezen