Onderzoek naar scholing van de OR

20161011_ser_scholingorRecent is na enkele jaren van onderzoeksstilte opnieuw onderzocht wat ondernemingsraden doen aan ‘scholing en vorming’ zoals de wet het in artikel 18 pleegt te noemen. Voor het onderzoek zijn zowel OR-leden als bestuurders benaderd. Dankzij Jan Verdonk (secretaris OR Veolia Haaglanden) kan ik ook het rapport verspreiden. Klik hier voor het rapport en lees door voor een eerste impressie.

Enkele highlights uit het onderzoek:

  • Vooral onder grotere OR-en is het gebruikelijk om jaarlijks een meerdaagse cursus te volgen. De cursus sluiten volgens meer dan 90% van de respondenten goed aan bij de bedrijfssituatie en een vergelijkbaar percentage vindt dat de trainer zich goed heeft ingeleefd in de bedrijfssituatie. Volgens 96% heeft de OR profijt van de gevolgde cursus.
  • Cursussen hebben niet alleen volgens de OR-leden een positief effect op het functioneren van de OR, maar ook bestuurders bevestigen dat.
  • De totale hoeveelheid opleiding is licht gedaald sinds 2011. Er zijn meer ondernemingsraden waar een afname optreedt dan raden waar de hoeveelheid opleiding is toegenomen.
  • Wanneer er een afname in hoeveelheid opleiding was, gelden de volgende factoren vooral als reden: werkdruk in de reguliere functie, economische crisis enminder behoefte door toegenomen OR-ervaring. Een minder voorkomende reden, maar toch in 9% is dat de directie geen toestemming gaf.
  • Met betrekking tot de inschatting van de opleidingsbehoefte in de komende jaren zijn er enkele opmerkelijke verschillen tussen OR-leden en bestuurders. Bestuurders noemen vaker flexibilisering van arbeidsvoorwaarden en communicatie met de achterban als een groeiende behoefte, OR-leden noemen vaker onderhandelingsvaardigheden en juridische zaken.

Wanneer ik op basis van mijn ervaring naar opleiding (cursus, training etc) kijk, voeg ik het volgende toe:

  • Training van de OR kent verschillende functies. Niet alleen het vergroten van kennis en vaardigheden, maar ook het opladen van de motivatiebatterij, het uitspreken en oplossen van interne strubbelingen en het plannen en evalueren van OR-prioriteiten.
  • Meer en meer kan training een rol spelen in de balans tussen wat het OR-werk iemand kost en wat het oplevert.
  • In een situatie van zware adviesaanvragen heeft een OR naast training ook een adviseur nodig die helpt om effectief invloed uit te oefenen op belangrijke plannen. Ook dat is een vorm van leren, tenminste wel in de manier waarop ik als adviseur werk.

Global policies – toch instemmingsrecht

In internationale bedrijven komt het geregeld voor dat de multinational op bepaalde HR-gebieden zoals beoordeling (performance management) tot een uniform beleid wil komen. Indien dat er is, wordt zo’n ‘global policy’ dan aan de Europese ondernemingsraad voorgelegd. De onderneming denkt dan vaak dat de zaak hiermee geregeld is. Echter, de nationale wetgeving moet nog steeds nageleefd worden en als het om een artikel-27 zaak gaat, betekent dat nog steeds dat de OR in Nederland een instemmingsverzoek moet ontvangen. En dus ook dat die OR redenen kan hebben om geen instemming te verlenen.
Pas dus op met deze verdwijntruc.

Uitstel van verkiezingen en andere afwijkingen

Het komt geregeld voor dat een OR met goede redenen de verkiezingen wil uitstellen. De vraag duikt dan op of dat kan en wat de spelregels zijn. Om te beginnen zegt de wet er niets over. Wel is er een praktijk gegroeid die de grenzen en regels aangeeft.
Ten eerste dient er een goede reden te zijn voor het uitstel en de lengte van het uitstel moet ook redelijk zijn. Enkele maanden kan, een half jaar of langer gaat te ver. Als er een invoeging van de OR in de medezeggenschap van een nieuwe eigenaar gaat plaatsvinden of als een cruciale adviesaanvraag over een fusie afgerond moet kunnen worden, dan zijn dat legitieme redenen. Dat de verkiezingsdatum samenvalt met de geplande vakantie van de OR-secretaris duidelijk niet.
Ten tweede dienen belanghebbenden de kans te hebben om bezwaar te maken. Dan gaat het vooral om de medewerkers, indien relevant ook de vakbonden en natuurlijk de bestuurder. De OR zal het voornemen dus bekend moeten maken bij de belanghebbenden en hen een redelijke termijn moeten geven om eventuele bezwaren in te brengen. Bij bezwaren dient de OR goed af te wegen of het risico genomen moet worden dat een belanghebbende er een rechtszaak van maakt, maar het is denkbaar dat de bezwaren kunnen worden weerlegd of dat ze volgens de OR veel minder zwaar wegen dat het belang van uitstel.
Een variant op uitstel van verkiezingen kwam ik tegen bij een OR die vanwege opzegging van enkele leden en tegelijk ziekte van enkele leden de grootst mogelijke moeite had om het quorum te halen dat nodig is voor het nemen van besluiten. Ook een vergadering om te besluiten tot een reglementswijziging was daardoor niet mogelijk. In dat geval kan aan de belanghebbenden gemeld worden dat de OR zijn reglement zodanig wil aanpassen dat het quorum wordt berekend over het aantal feitelijk actieve OR-leden. En als er geen bezwaren binnenkomen, kan in afwijking op het reglement voor één keer de quorum-eis worden overtreden.

BTW-vrijstelling verlengd

Wigboldus Consultraining Links was al geregistreerd bij het CRKBO en mocht sinds 2012 al BTW-vrij onderwijsdiensten aanbieden. Afgelopen week heeft het CPION de audit uitgevoerd en met slechts een zeer beperkte aanpassing is de registratie in het CRKBO met 4 jaren verlengd.

De audit had overigens een gedegen opzet en onze werkprocessen en zakelijke voorwaarden zijn grondig beoordeeld. Als zelfstandig ondernemer moeten wij aan precies dezelfde eisen voldoen als grote opleidings- en trainingsbureaus.

Ook in de komende jaren zullen de trainingen van ons bedrijf dus voor BTW-vrijstelling in aanmerking komen. Adviesopdrachten – onze andere hoofdactiviteit – blijven echter wel BTW-plichtig.

Misverstanden en onduidelijkheden rond ontslag

De Wet Melding Collectief Ontslag roept soms misverstanden op. Deze wet geldt vanaf 20 ontslagen binnen een periode van 3 maanden en bovendien in hetzelfde werkgebied van het UWV. De verplichting van de werkgever is om vooraf melding te doen aan het UWV en om vakbonden te raadplegen.

Vaststellingsovereenkomsten tellen niet mee omdat dat formeel geen ontslag is. En als de 20 of meer ontslagen over het hele land verspreid zijn, kan het ook zijn dat de verplichting niet aan de orde is.

Een sociaal plan wordt meestal tussen een werkgever en een of meer vakbonden overeengekomen, maar wordt soms eenzijdig door de werkgever vastgesteld of in overleg met de OR. Soms wordt gedacht dat er bij collectief ontslag (zie boven) een verplichting is om een sociaal plan af te spreken, maar dat is niet zo. Wel zijn vakbonden daardoor op de hoogte en kunnen zij overleg met de werkgever over een sociaal plan openen. De inhoud van een sociaal plan ligt niet vast, maar wel zijn er veel bepalingen die in vrijwel alle sociale plannen voorkomen. Kernpunt is meestal de C-factor die de hoogte van de ontslagvergoeding bepaalt.

Sinds 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden.

Daarin wordt een verplichte transitievergoeding opgelegd aan alle werkgevers. Voordeel is dat nu alle werkgevers een vergoeding moeten betalen. Maar bij een dienstverband van korter dan 2 jaar hoeft dat niet, dus daar ligt een ontsnappingsmogelijkheid. Nadeel is dat steeds meer werkgevers die voorheen een vergoeding baseerden op de (oude of nieuwe) kantonrechtersformule zich nu beroepen op de transisitievergoeding die meestal een veel mindere vergoeding oplevert voor de werknemer. Het is echter een misverstand dat werkgevers geen sociaal plan meer mogen overeenkomen of eenzijdig mogen vaststellen waarin een vergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule staat. Dit vraagt in de meeste gevallen wel dat er krachtige vakbonden met veel leden binnen de onderneming actief zijn.

En als er weinig vakbondsleden zijn? Dan levert dat soms een dilemma voor de OR op. Want vakbonden zullen zich dan vaak (niet altijd!) concentreren op individuele bijstand van hun leden, of worden door de werkgever niet als partij in een sociaal plan geaccepteerd. Dan kan het ondanks de lastige positie van de OR toch noodzakelijk zijn om zelf over een sociaal plan te gaan onderhandelen met de werkgever. Het is wel zaak om dan juridische en arbeidsvoorwaardelijke kennis in te huren en advies over de onderhandelingen in te roepen.